direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Vertrok 21 januari uit Brazilië bestemming Groningen. Genoemd in de schepenlijst van De Laet.

Oock dat dit selve hun schip op den XI maert voorleden in West-IJerlant, omtrent XXX mijlen buijten de Wal, door groote leckagie gesoncken is, met veel van haerl(ieder) volck, ende dat daeronder mede geweest zijn de voorgen(oemde) Joost de Vijver van Calis, Jan Jansz ende Corn(eli)s Claesz, doch dat zijl(ieden) deposanten onder het getal van 44 personen sijn, de welcke hun leven, mette scheepsboot geborcht hebben.

Notarieel acte Rotterdam betreft het zinken van de Nassau

van recolement versocht zijnde (rechtelijck daer toe presenteerde te doen) geattesteert, getuijcht ende verclaert warachtig te wesen, hoe dat hij suppliant heeft gevaren met ’t schip Nassouw, daer schipper op was Gerrit Cornelisz van Hulpendam1, van Pariba in Westindiën omme naer Hollant te varen ende dat hij suppliant met het selve schip comende omtrent dertich mijlen buijtten de Wal, buijtten IJrlant, in de Spaense See, het selve schip eerst door onweder heeft gecregen eenige leeckagie waerdoor dat het selve schip is comen te verongelucken.

Description

Type: Schip westIndievaarder
eigenaar: WIC kamer Stad en lande
Tonnage: 200 Last
Bemanning: 67
Schipper : Gerrit Cornelisz. van Ilpendam
Soldaten: 25, Adriaen de Vries, capn. des armes

Bewapening: 26 kanonnen (12 brons, 14 ijzer, 4 steen stukken)

bron: Amsterdam Stadsarchief, Notaris Hendrik Schaef, invnr 1283 <fol. 43r>
Lijsbet Cameer.

Down on 2 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces