direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Het VOC schip De Azië kwam met de retourvloot 6-6- 1683 bij de Kaap. Het schip was lek en moest ter plekke gerepareerd worden om verder naar Nederland te kunnen varen. Het schip bleef drijvend maar de kostbare lading uitgezonderd de balastlading (Salpeter?) werd overgeladen.

De retourvloot vertrok 6-7- 1683 van de Kaap met de Azië naar Nederland.

Toen de vloot op 29 augustus in een storm terecht kwam overleefde de zwakke Azië deze niet. Het schip sloeg lek. De pompen werkten niet goed en het schip moest verlaten worden. De bemanning ging over op de Schiebroek.

op den 29 Augusti tusschen 17 en 18 graden noorder breete in ruym zee is gesoncken, en

dat door een steert van een Orcaen die de vloot daeghs te vooren hadde belopen waer door ’t schip soodanigh ontstelt en specialijcken achter in de pieck alwaer de vaste plancken nae het seggen van de pieck waren affgeweecken dat met de pomp niet langer gaende wetende te houden, nae dat het ongeveer tien voeten water in had door ’t volck is verlaeten en ’t selve in Schiebroeck overgegaen, sonder datter iets in ’t minste daer uijt is gesalveert. D’andere schepen die mede geen cleyn peryckel [123] hebben gelopen heeft godt almachtigh door sijn oneijndige genade noch gesalveert

Description

Schipper: Jacob Jaarsma
Opvarenden: 119 zeevarenden, 19 militairen en 8 inpotenten. In totaal 140 opvarenden
Tonnage: 350 last*

References

Down on 11 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces